eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010
admin, 29.10.2007 (29140 pretan)

Predbene druhá polovica roka 2010 je predpokladaným termínom zaiatku výstavby prepojenia elezniných koridorov TEN-T s letiskom M.R. Štefánika a elezninou sieou v Bratislave. Najväším problémom v príprave dokumentácie pre výstavbu prepojenia je zapracovanie jeho projektu do územného plánu Bratislavy, povedal dnes pre TASR generálny riadite Dopravoprojekt, a. s., Gabriel Koczkáš. Zapracovanie sa uskutoní prostredníctvom dopravno-urbanistickej štúdie projektu. Stavba prepojenia by sa mala s ÚP zosúladi do konca roka 2007, aby mohlo by v 2. polroku 2008 vydané územné rozhodnutie, a koncom roka 2009 stavebné povolenie. Koczkáš uviedol, e všetky strany zúastnené na realizácii projektu si uvedomujú, e treba dodra termíny. Zanesenie stavby do nového ÚP platného od 1. septembra nebolo moné kvôli chýbajúcim podkladom. (celý lánok...)

21:28 29.10.2007, atlas.sk

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home